Dholapthak Gananapti procession

Dholapthak Gananapti procession

अस्सा ठेका जो धरिला!

मिरवणुकीतील ढोलपथकात व टिपरीपथकात तन्मय होऊन आपली सेवा श्रीगणेशाचे चरणी रूजू करणारे भक्तगण. स्थळ - पुणे.

ढोल, ढोलपथक, टिपरी, टिपरीपथक, मिरवणूक, गणपती, गणेश, स्वागत, आगमन, पुणे

Main Image
Dholpathak