Procession

Dholapthak Gananapti procession

Dholapthak Gananapti procession

अस्सा ठेका जो धरिला!

मिरवणुकीतील ढोलपथकात व टिपरीपथकात तन्मय होऊन आपली सेवा श्रीगणेशाचे चरणी रूजू करणारे भक्तगण. स्थळ - पुणे.

ढोल, ढोलपथक, टिपरी, टिपरीपथक, मिरवणूक, गणपती, गणेश, स्वागत, आगमन, पुणे

Ganesh Procession

Ganesh Procession.

गणपतीबाप्पा आले! स्थळ - पुणे.

गणपती, स्वागत, रथ, आगमन, पुणे

Ganapati Procession

Ganapati Procession

गणेशाचे शिस्तबध्द खेळ करून स्वागत करणारे पथक, पुणे.

गणपती, खेळ, टिपरी, पथक, रस्ता, मिरवणूक, पुणे, गणेश, स्वागत.